KLAUZULA INFORMACYJNA

 I. Administrator Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Autoglass-Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-719) ul. Litewska 3/4 (dalej: „Administrator” lub „Autoglass”). Umożliwiamy kontakt w następującej formie:

 1. listownie na adres: Autoglass-Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-719) ul. Litewska 3/4,
 2. na adres e-mail: autoglass-serwis@wp.pl ,
 3. telefonicznie: +48 58 344-68-11.

 

II. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych dotyczące osób fizycznych będących:

 1. klientami Autoglass,
 2. potencjalnymi klientami,
 3. dostawcami usług,
 4. wspólnikami, pracownikami, zleceniobiorcami, przedstawicielami, pełnomocnikami, prokurentami oraz osobami reprezentującymi dostawców usług (w tym również spółek prawa handlowego).

 

 III.  Zakres przetwarzanych danych osobowych:

W ramach wskazanych powyżej kategorii danych osobowych Autoglass może przetwarzać wskazany poniżej zakres danych osobowych. W odniesieniu do:

 1. klientów: dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz numer telefonu,
 2. potencjalnych klientów: imię oraz nr telefonu,
 3. dostawców usług: imię i nazwisko, firma, siedziba, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, nr telefonu oraz adres -mail,
 4. wspólników, pracowników, zleceniobiorców, przedstawicieli, pełnomocników, prokurentów oraz osób reprezentujących dostawców usług (w tym również spółek prawa handlowego): imię, nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe (adres e-mail oraz nr telefonu). W przypadku pełnomocników lub prokurentów ponadto dane zamieszczone w udzielonym pełnomocnictwie bądź uchwale o powołaniu prokurenta.

 

Podanie danych osobowych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług, a także współpracy pomiędzy klientem/dostawcą usługi a Autoglass. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania przez Autoglass działań określonych w niniejszej informacji, w tym w szczególności świadczenia usług oraz wystawienia faktury VAT.

 

 

 IV.  Cel przetwarzania danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych przez nas usług, współpracy przy sprzedaży bądź zakupie towarów lub usług, wystawiania faktur VAT lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, prowadzenia dokumentacji księgowej, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, utrzymywania z Tobą kontaktu w ramach współpracy, odpowiedzi na Twoje zgłoszenia lub zapytania oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosownie monitoringu wizyjnego na terenie naszego zakładu.

 

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. realizacja usług świadczonych na Twoją rzecz oraz obsługa procedury reklamacyjnej – 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 2. nasz obowiązek prawny polegający w szczególności na wystawianiu faktur VAT lub innego dokumentu wymaganego przepisami prawa, prowadzeniu oraz archiwizacji dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 3. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzielaniu odpowiedzi na Twoje zgłoszenia bądź zapytania, kontakcie z klientami oraz dostawcami usług, stosowaniu monitoringu wizyjnego na terenie zakładu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowany wobec nas w związku ze świadczonymi usługami- art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 VI.  Udostępnianie danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonych przez nas usług będą udostępniane naszym pracownikom, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych w związku z wykonywanymi obowiązkami, naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT, dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług kurierskich, kancelariom prawnym oraz podmiotom świadczącym usługi rachunkowe.

 

Ponadto, Twoje dane mogą być udostępniane organom lub instytucjom upoważnionym na mocy obowiązującego prawa  (np. Policja, Prokuratura, sądy, organ nadzorczy – PUODO).

 

Twoje dane osobowe udostępnione nam w związku z korzystaniem z naszych usług, nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VII. Okres przetwarzania danych osobowych:

Okres przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania i kształtuje się następująco:

 1. do celu realizacji świadczonych usług – dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczonej usługi, z zastrzeżeniem lit d) poniżej,
 2. do celu utrzymywania z Tobą kontaktu – dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub ofertą,
 3. do celu związanego ze stosowaniem przez nas monitoringu wizyjnego – dane osobowe (w postaci Twojego wizerunku) będą przetwarzane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub uznamy, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania,
 4. do celu archiwizowania danych – dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (co do zasady okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

 

Niezależnie od powyższych okresów, Twoje dane mogą być przetwarzane przez Autoglass przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń tj. nie dłużej niż 6 lat od dnia zdarzenia skutkującego powstanie roszczenia.

 

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem przez Autoglass danych osobowych:

Autoglass umożliwia Ci skorzystanie z poniższych praw:

 1. dostępu do treści danych – jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Ci prawo uzyskania informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Twoich danych oraz przysługujących Ci prawach,
 2. sprostowania danych – jeśli Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Ciebie dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, przysługuje Ci prawo żądania ich uzupełnienia,
 3. usunięcia danych – jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo żądania ich usunięcie w całości lub w części. Prawo to jednak nie dotyczy danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony naszych roszczeń bądź wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku ich przetwarzania lub przechowywania wynikającego z obowiązującego prawa,
 4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo będą Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń– przysługuje Ci prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Tobą działań. Pomimo skorzystania ze wskazanego powyżej prawa, możemy przetwarzać Twoje dane w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie wniosku na adres e-mail: autoglass-serwis@wp.pl lub kontakt telefoniczny: +48 58 344 68 11. Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

Informujemy ponadto, że przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

 

IX.  Zmiana treści klauzuli informacyjnej:

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej. Zmiana Klauzuli informacyjnej zostanie podana do Twojej wiadomości poprzez zamieszczenie na naszej stronie internetowej www.autoglass-serwis.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Autoglass w kontaktach z klientami oraz dostawcami usług, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.